Trang chủ » Điều Khoản Sử Dụng

Giới thiệu

Trang web này được điều hành bởi Tập đoàn Viliha. Các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Tập đoàn Viliha. Việc sử dụng trang web của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, đôi khi được sửa đổi (“Điều khoản”). Bạn phải đọc Điều khoản này cùng với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm nào được cung cấp trên các trang trên trang web của chúng tôi. Vui lòng xem lại các Điều khoản một cách cẩn thận. Điều khoản áp dụng cho tất cả người dùng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, người dùng là trình duyệt, khách hàng, người bán, nhà cung cấp và/hoặc người đóng góp nội dung. Nếu bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn không được phép truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web của chúng tôi hoặc đặt hàng trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp chứ không phải cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc luật riêng tư nào. Bằng cách đồng ý với Điều khoản, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất đủ tuổi thành niên ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú và có đủ năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng ràng buộc.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi để tiến hành bất kỳ hoạt động nào cấu thành tội phạm dân sự hoặc hình sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn đồng ý không cố gắng can thiệp vào mạng hoặc các tính năng bảo mật của trang web của chúng tôi hoặc truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi.

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân chính xác, chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và các chi tiết liên hệ khác để hoàn tất đơn đặt hàng hoặc liên hệ với bạn khi cần. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và thông tin của bạn. Bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với trang web, bao gồm chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể áp đặt các quy tắc hoặc giới hạn bổ sung đối với việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xem lại Điều khoản thường xuyên và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với mọi thay đổi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động trang web của chúng tôi hoặc về bất kỳ dịch vụ, nội dung, tính năng hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi.

Sản phẩm hoặc Dịch vụ

Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về thông tin, hồ sơ, ý kiến, tin nhắn, nhận xét và bất kỳ nội dung nào khác (gọi chung là “Nội dung”) mà bạn đăng, phân phối hoặc chia sẻ trên hoặc thông qua trang web hoặc các dịch vụ có sẵn liên quan đến trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng bạn có toàn bộ trách nhiệm đối với Nội dung, bao gồm nhưng giới hạn ở tính hợp pháp cũng như nhãn hiệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác của Nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi để đáp lại yêu cầu của chúng tôi về một nội dung gửi cụ thể đều có thể được chúng tôi chỉnh sửa, điều chỉnh, sửa đổi, tạo lại, xuất bản hoặc phân phối. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo mật bất kỳ Nội dung nào, trả tiền bồi thường cho bất kỳ Nội dung nào hoặc phản hồi bất kỳ Nội dung nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, phân phối hoặc chia sẻ bất kỳ Nội dung nào trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Bạn cũng đồng ý rằng Nội dung của bạn sẽ không trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu cũng như không chứa bất kỳ phần mềm độc hại hoặc vi-rút máy tính nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web của chúng tôi. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bạn tạo ra và tính chính xác của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

Chúng tôi có quyền chấm dứt khả năng đăng bài của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như xóa và/hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho là có thể bị phản đối. Bạn đồng ý với việc xóa và/hoặc xóa như vậy và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi về việc xóa và/hoặc xóa Nội dung của bạn.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Các liên kết từ hoặc đến các trang web bên ngoài trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Chúng tôi không xem xét, xác nhận, phê duyệt hoặc kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web nào được liên kết từ hoặc đến trang web của chúng tôi, nội dung của các trang web đó, các bên thứ ba có tên trong đó hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ. Việc liên kết đến bất kỳ trang web nào khác là rủi ro duy nhất của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc liên kết. Liên kết đến các trang web phần mềm có thể tải xuống chỉ nhằm mục đích thuận tiện và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ khó khăn hoặc hậu quả nào liên quan đến việc tải xuống phần mềm. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm đã tải xuống nào đều phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, nếu có, đi kèm hoặc được cung cấp cùng với phần mềm.

Sử dụng Nhận xét, Phản hồi và các nội dung gửi khác

Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về thông tin, hồ sơ, ý kiến, tin nhắn, nhận xét và bất kỳ nội dung nào khác (gọi chung là “Nội dung”) mà bạn đăng, phân phối hoặc chia sẻ trên hoặc thông qua trang web hoặc các dịch vụ có sẵn liên quan đến trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng bạn có toàn bộ trách nhiệm đối với Nội dung, bao gồm nhưng giới hạn ở tính hợp pháp cũng như nhãn hiệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác của Nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi để đáp lại yêu cầu của chúng tôi về một nội dung gửi cụ thể đều có thể được chúng tôi chỉnh sửa, điều chỉnh, sửa đổi, tạo lại, xuất bản hoặc phân phối. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo mật bất kỳ Nội dung nào, trả tiền bồi thường cho bất kỳ Nội dung nào hoặc phản hồi bất kỳ Nội dung nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, phân phối hoặc chia sẻ bất kỳ Nội dung nào trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Bạn cũng đồng ý rằng Nội dung của bạn sẽ không trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu cũng như không chứa bất kỳ phần mềm độc hại hoặc vi-rút máy tính nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web của chúng tôi. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bạn tạo ra và tính chính xác của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

Chúng tôi có quyền chấm dứt khả năng đăng bài của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như xóa và/hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi cho là có thể bị phản đối. Bạn đồng ý với việc xóa và/hoặc xóa như vậy và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi về việc xóa và/hoặc xóa Nội dung của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn

Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Lỗi và thiếu sót

Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể có lỗi đánh máy hoặc thông tin không chính xác và có thể không đầy đủ hoặc chưa cập nhật. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi đơn đặt hàng đã được gửi). Những lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót như vậy có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và tình trạng còn hàng và chúng tôi có quyền hủy hoặc từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt dựa trên thông tin về giá cả hoặc tình trạng còn hàng không chính xác, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi không cam kết cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên trang web của mình, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn chịu mọi trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến thông tin được truy cập từ hoặc thông qua trang web của chúng tôi, kể cả không có giới hạn, tất cả nội dung và tài liệu cũng như các chức năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi, tất cả đều được cung cấp mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm liên quan đến tính sẵn có, tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung hoặc thông tin, quyền truy cập không bị gián đoạn, và bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu, tính không vi phạm, khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc chức năng của nó hoặc nội dung và tài liệu của các dịch vụ được cung cấp sẽ kịp thời, an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc các trang web hoặc máy chủ tạo ra trang web của chúng tôi sẽ không được đảm bảo. có sẵn không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi là rủi ro duy nhất của bạn và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi chi phí liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi, các nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ tương ứng của chúng tôi hoặc của họ, hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhân viên nào của chúng tôi hoặc của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự cố trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên nào. , thiệt hại do hậu quả, mang tính răn đe hoặc trừng phạt, tổn thất hoặc nguyên nhân tố tụng, hoặc doanh thu bị mất, lợi nhuận bị mất, hoạt động kinh doanh hoặc bán hàng bị mất hoặc bất kỳ loại thiệt hại nào khác, cho dù dựa trên hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật (bao gồm sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc hình thức khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng hoặc hiệu suất của trang web của chúng tôi hoặc nội dung, tài liệu hoặc chức năng thông qua trang web của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Một số khu vực pháp lý nhất định không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định. Trong các khu vực pháp lý như vậy, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Sự bồi thường

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không lâu hơn yêu cầu cho mục đích thu thập thông tin đó hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu liên quan đến bạn nếu có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu đó; nếu được yêu cầu tuân thủ mọi yêu cầu lưu giữ theo luật định hoặc quy định hiện hành của pháp luật; nếu chúng tôi tin rằng việc ngăn chặn gian lận hoặc lạm dụng trong tương lai có thể là cần thiết; để cho phép Tập đoàn Viliha thực hiện các quyền hợp pháp của mình và/hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc cho các mục đích hợp pháp khác. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ dữ liệu của bạn ở dạng ẩn danh cho mục đích phân tích và nghiên cứu.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản và mọi tài liệu được đề cập rõ ràng trong đó thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của Điều khoản và thay thế mọi thỏa thuận, hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi, dù bằng miệng hay bằng văn bản. Cả bạn và chúng tôi đều thừa nhận rằng, khi tham gia vào các Điều khoản này, cả bạn và chúng tôi đều không dựa vào bất kỳ sự đại diện, cam kết hoặc lời hứa nào do bên kia đưa ra hoặc ngụ ý từ bất kỳ điều gì được nói hoặc viết giữa bạn và chúng tôi trước các Điều khoản đó, trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản.

Miễn trừ

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo. Việc từ bỏ của chúng tôi sẽ không có hiệu lực trừ khi được thông báo cho bạn bằng văn bản.

Tiêu đề

Bất kỳ tiêu đề và tiêu đề nào ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện.

Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào xác định là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị tách biệt khỏi các Điều khoản còn lại trong phạm vi đó, điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Luật chi phối

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản, Chính sách quyền riêng tư, việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam mà không tính đến xung đột quy định pháp luật. Mọi tranh chấp, hành động hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến Điều khoản hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi phải được đưa ra trước tòa án của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bạn đồng ý không hủy ngang với thẩm quyền xét xử và địa điểm xét xử độc quyền của các tòa án đó.

Những câu hỏi hoặc sự liên quan

Vui lòng gửi mọi câu hỏi, nhận xét và phản hồi cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].