Trong các Điều khoản và Điều kiện này, những từ ngữ như “LOYALTYPLUS” hay “Chúng tôi” được hiểu là “CÔNG TY TNHH LOYALTY PLUS” và bất kỳ bộ phận/cơ quan liên quan nào của công ty.

Trang web này được cung cấp cho bạn, là người dùng, với điều kiện bạn chấp thuận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng trang web này cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy.

Trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ khả dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng, có thể được thay đổi hoặc ngừng sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo về những thay đổi đó được đăng trên trang web. Bằng cách sử dụng trang web sau khi thông báo như vậy được đăng, bạn đồng ý chấp thuận những thay đổi đó.

 

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trang web này là dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, giao tiếp, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web này.

Điều khoản và điều kiện cho người dùng trang web

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, những từ ngữ như “LOYALTYPLUS” hay “Chúng tôi” được hiểu là “CÔNG TY TNHH LOYALTY PLUS” và bất kỳ bộ phận/cơ quan liên quan nào của công ty.

Trang web này được cung cấp cho bạn, là người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng trang web này cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy.

Trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ khả dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng, có thể được thay đổi hoặc ngừng sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo về những thay đổi đó được đăng trên trang web. Bằng cách sử dụng trang web sau khi thông báo như vậy được đăng, bạn đồng ý chấp.

Chính sách đặt phòng

Viện đặt phòng được đảm bảo bằng một thẻ tín dụng hợp lệ. Xin lưu ý rằng thẻ tín dụng được sử dụng để đảm bảo đặt phòng không bị tính phí cho đến khi trả phòng. Giá phòng không bao gồm thuế hoặc bất kỳ phụ phí khác của nhà nước. Tất cả các hủy bỏ đặt phòng phải phù hợp và tuân theo các chính sách đặt phòng và hủy bỏ cụ thể của từng khách sạn.