(1) Chấp nhận: Việc sử dụng một thẻ hội viên được xem là sự chấp nhận đối với các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

(2) Thẻ hội viên: Thẻ hội viên là tài sản của các đại lý phát hành và phải được trả lại theo yêu cầu. Thẻ hội viên là có giá trị trong Thời hạn Chương trình Hội viên, thời hạn này được dập nổi trên thẻ hội viên và có thời gian là một năm sau ngày mua đầu tiên. Thẻ hội viên không có giá trị tiền mặt và không đảm bảo việc đặt phòng.

(3) Điều kiện nhận Ưu đãi Chương trình Hội viên: Tất cả các Lợi ích Hội viên chỉ có giá trị trong Thời hạn Chương trình Hội viên và sẽ tự động hết hạn sau đó. Tất cả ưu đãi sẽ tùy thuộc vào tính sẵn có của các tiện ích, có giá trị bảy ngày một tuần, trừ Ngày nghỉ, và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ khuyến mại hay giảm giá nào khác.

(4) Các ưu đãi Có thể chuyển nhượng và Không thể chuyển nhượng:
A. Có thể chuyển nhượng: Lợi ích có thể được sử dụng bởi Hội viên hoặc bởi khách hàng của Hội viên. Các Hội viên/người có Thẻ Chương trình Hội viên không cần có mặt vào lúc khách hàng sử dụng các ưu đãi.
B. Không thể chuyển nhượng: Lợi ích có thể chỉ được sử dụng bởi Hội viên và khi xuất trình Thẻ Hội viên hợp lệ. ĐỐI TÁC có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng để xác nhận Hội viên.

(5) Các ngày nghỉ: Tất cả các ưu đãi sẽ không có giá trị vào các ngày sau đây: Ngày Lễ Tình Nhân, Đêm Giáng Sinh, Ngày Giáng Sinh, Đêm Giao Thừa Tết Dương Lịch và Ngày Tết Dương Lịch và các ngày quốc lễ hoặc ngày nghỉ theo tôn giáo ở địa phương.

(6) Các sửa đổi (về Đối Tác & Thay đổi các ưu đãi): Đối Tác tham gia vào chương trình có thể chấm dứt việc thực hiện những lợi ích mà không cần thông báo trước. Các Lợi ích trong chương trình cũng có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Tại bất cứ nơi nào có thể thì Hội viên cũng sẽ được cập nhật đối với tất cả các sửa đổi như vậy. Các Hội viên cũng có thể xác minh sự tham gia của nhà hàng & các lợi ích của chương trình bằng cách gọi cho Bộ phận chăm sóc khách hàng. Đại lý tiếp thị Chương trình Hội viên không chịu trách nhiệm về các sửa đổi này.

(7) Các Tài liệu Chương trình Hội viên bị mất hoặc bị đánh cắp: Thẻ hội viên bị mất hoặc bị đánh cắp phải được báo cáo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng để được phát hành lại với ngày hết hạn giống như thẻ đầu tiên. Phí cấp lại thẻ Hội viên là 200.000 VNĐ.

(8) Các hủy bỏ: Hội viên có thể hủy bỏ Thẻ Hội viên trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày cấp và sẽ không được hoàn tiền cho đến khi thẻ hội viên được hoàn trả lại cho LOYALTY PLUS và chắc chắn rẳng hội viên chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Phí huỷ thẻ Hội viên là 400.000 VNĐ. Khoản phí này sẽ được trừ vào khoản tiền phải hoàn trả lại cho Hội viên.

(9) Giới hạn Trách nhiệm: Các chủ sở hữu, nhà quản lý, các bên nhượng quyền, người cấp phép cho bất kỳ ĐỐI TÁC nào mà chấp nhận các ưu đãi của chương trình hội viên nêu trong đây; hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con của ĐỐI TÁC đó; hoặc các bên ủy quyền, bên đại diện, nhà quản lý nhân viên; hoặc người sở hữu; hoặc đại lý tiếp thị của Chương trình Hội viên (sau đây gọi chung là “Các Bên được bảo hộ”), theo đó thì Các bên được bảo hộ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt hay thiệt hại mang tính hệ quả nào; và không bị giới hạn về tính khái quát đối với các tổn thất đó, bao gồm bất kỳ tổn thất, chi phí hay gây thiệt hại cho, hoặc ảnh hưởng đến các Hội viên hoặc những người khác mà phát sinh từ sự sơ suất hay tắc trách, sự chậm trễ, không thực hiện hoặc vi phạm hợp đồng, bao gồm tất cả các khiếu nại, yêu cầu, nghĩa vụ, trách nhiệm, khoản nợ, vi phạm hợp đồng, vi phạm về thuế hoặc của bất kỳ mối quan hệ nào, trách nhiệm đối với hành vi, thiếu sót, sự lạm quyền, sự vi phạm, thiệt hại của mỗi loại, tính chất hoặc gây ảnh hưởng đến các Hội viên hoặc những người khác, kết quả từ các hành động, hoặc không hành động của ĐỐI TÁC hoặc đại lý hoặc nhân viên liên quan đến các Lợi ích chương trình dành cho các Hội viên nêu ra trong đây. Trong trường hợp có vi phạm bất cứ quy định nào trong đây bởi bất kỳ Bên được bảo vệ nào, phạm vi trách nhiệm pháp lý của bất kỳ Bên được bảo vệ đó sẽ được giới hạn trong các khoản thanh toán của Hội viên để có được tư cách hội viên trong chương trình tiếp thị.